4.2.1. Các chứng từ hạch toán tăng/giảm hoặc trích khấu hao/hao mòn TSCĐ nhưng không hạch toán trên phân hệ TSCĐ nên không hiển thị trên Sổ TSCĐ

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 4. Kiểm tra Tài sản cố định > Trường hợp có kết nối với QLTS.VN > 4.2. Danh sách các chứng từ hạch toán tài sản trong kỳ có hạch toán chưa phù hợp >

4.2.1. Các chứng từ hạch toán tăng/giảm hoặc trích khấu hao/hao mòn TSCĐ nhưng không hạch toán trên phân hệ TSCĐ nên không hiển thị trên Sổ TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Trường hợp chứng từ hạch toán tăng/giảm hoặc trích khấu hao/hao mòn tài sản cố định nhưng không hạch toán trên phân hệ Tài sản cố định nên không hiển thị trên Sổ tài sản cố định thì chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết tại phần 4.2.1 như sau:

qlts_4.2.1_tanggiamtscd_01

Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:

1. Nhấn vào số chứng từ trên báo cáo để mở chứng từ lên.

2. Nhấn Bỏ ghi, nhấn Xoá để xoá chứng từ này.

qlts_4.2.1_tanggiamtscd_02

3. Thực hiện khai báo tài sản và hạch toán các phát sinh của TSCĐ. Xem thêm hướng dẫn các nghiệp vụ sau:

Ghi tăng TSCĐ

Ghi giảm TSCĐ

Trích khấu hao TSCĐ

Tính hao mòn TSCĐ