4.2.9. Các chứng từ tính hao mòn tài sản cố định hạch toán trên Mimosa khác với số hao mòn trên QLTS

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 4. Kiểm tra Tài sản cố định > Trường hợp có kết nối với QLTS.VN > 4.2. Danh sách các chứng từ hạch toán tài sản trong kỳ có hạch toán chưa phù hợp >

4.2.9. Các chứng từ tính hao mòn tài sản cố định hạch toán trên Mimosa khác với số hao mòn trên QLTS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Trường hợp các chứng từ tính hao mòn tài sản cố định được hạch toán trên Mimosa có số tiền khác với số tiền tính hao mòn trên QLTS.VN thì chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết tại phần 4.2.9 như sau:

qlts_4.2.9_SotienHM_01

Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:

1. Nhấn vào số chứng từ trên báo cáo để xem chi tiết.

qlts_4.2.9_SotienHM_02

2. Đóng màn hình Hướng dẫn quyết toán lại, mở danh sách tính hao mòn TSCĐ để xem chứng từ tính hao mòn trên QLTS là chứng từ nào.

3. Sau đó, mở chứng từ tính hao mòn bên QLTS lên và đối chiếu xem số tiền ở phần mềm nào đang sai và thực hiện sửa lại cho đúng.

qlts_4.2.9_SotienHM_03

Lưu ý: Trường hợp số hao mòn bên QLTS đúng rồi, đơn vị cũng có thể xóa chứng từ tính hao mòn bên Mimosa, sau đó lấy lại chứng từ tính hao mòn từ QLTS theo hướng dẫn tại đây.