4. Kiểm tra Tài sản cố định

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách >

4. Kiểm tra Tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

1. Tại mục 4. Tài sản cố định, nhấn Kiểm tra.

4. Kiem tra TSCD_01

2. Chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

Chênh lệch số dư đầu năm tài khoản nguyên giá, hao mòn luỹ kế với số tiền theo dõi trên Danh sách TSCĐ

Danh sách các chứng từ hạch toán tăng/giảm hoặc trích khấu hao/hao mòn TSCĐ nhưng không chi tiết theo TSCĐ (Không thực hiện trên phân hệ TSCĐ)

Danh sách tài sản mua mới đã khai báo nhưng quên chưa ghi tăng nên không hiển thị trên Sổ cái và Sổ TSCĐ

Danh sách các chứng từ ghi tăng có số tiền khác với nguyên giá của tài sản đang khai báo

Đánh giá lại TSCĐ số tiền hạch toán không khớp với số tiền điều chỉnh nguyên giá hoặc hao mòn/khấu hao luỹ kế của TSCĐ dẫn đến sai lệch số liệu giữa Sổ cái và Sổ TSCĐ

Kiểm tra các kỳ chưa thực hiện về trích khấu hao TSCĐ

Kiểm tra tính hao mòn TSCĐ

4. Kiem tra TSCD_02