4.2.7. Các chứng từ tính khấu hao tài sản cố định hạch toán trên Mimosa khác với số khấu hao trên QLTS

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 4. Kiểm tra Tài sản cố định > Trường hợp có kết nối với QLTS.VN > 4.2. Danh sách các chứng từ hạch toán tài sản trong kỳ có hạch toán chưa phù hợp >

4.2.7. Các chứng từ tính khấu hao tài sản cố định hạch toán trên Mimosa khác với số khấu hao trên QLTS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Trường hợp các chứng từ tính khấu hao tài sản cố định được hạch toán trên Mimosa có số tiền khác với số tiền tính khấu hao trên QLTS.VN thì chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết tại phần 4.2.7 như sau:

qlts_4.2.7_sotienKH_01

Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:

1. Nhấn vào số chứng từ trên báo cáo để xem chi tiết.

qlts_4.2.7_sotienKH_02

2. Đóng màn hình Hướng dẫn quyết toán lại, mở danh sách khấu hao TSCĐ để xem chứng từ khấu hao trên QLTS là chứng từ nào.

3. Sau đó, mở chứng từ khấu hao bên QLTS lên và đối chiếu xem số tiền ở phần mềm nào đang sai và thực hiện sửa lại cho đúng.

qlts_4.2.7_sotienKH_03

Lưu ý: Trường hợp số khấu hao bên QLTS đúng rồi, đơn vị cũng có thể xóa chứng từ khấu hao bên Mimosa, sau đó lấy lại chứng từ khấu hao từ QLTS theo hướng dẫn tại đây.