4.2.11. Chứng từ ghi giảm tài sản cố định có số tiền hạch toán khác với số tiền nguyên giá đã ghi giảm trên QLTS, có thể dẫn đến lệch Sổ cái và Sổ tài sản cố định

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 4. Kiểm tra Tài sản cố định > Trường hợp có kết nối với QLTS.VN > 4.2. Danh sách các chứng từ hạch toán tài sản trong kỳ có hạch toán chưa phù hợp >

4.2.11. Chứng từ ghi giảm tài sản cố định có số tiền hạch toán khác với số tiền nguyên giá đã ghi giảm trên QLTS, có thể dẫn đến lệch Sổ cái và Sổ tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Trường hợp các chứng từ ghi giảm tài sản cố định được hạch toán trên Mimosa có số tiền khác với số tiền ghi giảm trên QLTS.VN thì chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết tại phần 4.2.11 như sau:

qlts_4.2.11_So tien Ghi giam_01

Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:

1. Nhấn vào số chứng từ trên báo cáo.

2. Nhấn Bỏ ghi\Sửa. Sửa lại số tiền cho đúng với số tiền ghi giảm trên QLTS.

qlts_4.2.11_So tien Ghi giam_02

3. Nhấn Cất.