Trường hợp có kết nối với QLTS.VN

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 4. Kiểm tra Tài sản cố định >

Trường hợp có kết nối với QLTS.VN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

1. Tại mục 4. Tài sản cố định, nhấn Kiểm tra.

4. Kiem tra TSCD_01

2. Chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

4. Kiem tra TSCD_02