Vấn đề 8: Khách hàng khai báo sai nguồn ở QLTS nên khi lấy sang Mimosa hạch toán sai nghiệp vụ

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo đối chiếu Kho bạc > Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc >

Vấn đề 8: Khách hàng khai báo sai nguồn ở QLTS nên khi lấy sang Mimosa hạch toán sai nghiệp vụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nguyên nhân: TSCĐ được khai báo trên QLTS.VN khai báo sai nguồn nên khi lấy sang mimosa hạch toán sai nghiệp vụ.

Giải pháp: Sửa tay lại trên chứng từ tính hao mòn được lấy từ QLTS.VN sang.

Ví dụ:

Khách hàng khai báo nhầm TSCĐ vào nguồn Học phí nhưng thực tế phải là nguồn Ngân sách tự chủ thì khi lấy sang Mimosa đang tự động hạch toán Nợ TK 614/Có TK 2141 và Nợ TK 36611/Có TK 514 thì sửa lại thành Nợ TK 611x/Có TK 2141 và Nợ TK 36611/Có TK 511x.

Hoặc TSCĐ khách hàng khai báo nhầm vào nguồn khác nhưng thực tế là nguồn tự chủ thì khi lấy xuống phần mềm đang hạch toán Nợ TK 154/Có TK 214 thì sửa lại định khoản đúng là Nợ TK 611x/Có TK 2141 và Nợ TK 36611/Có TK 511x.

TSCĐ khai báo nhầm vào nguồn viện trợ, tài trợ nhưng thực tế là nguồn ngân sách khi lấy xuống phần mềm đang hạch toán Nợ TK 612/Có TK 214 và Nợ TK 36621/Có TK 512 thì sửa lại định khoản là Nợ TK 611x/Có TK 2141 và Nợ TK 36611/Có TK 511x.

Xem thêm các nghiệp vụ hạch toán hao mòn theo từng nguồn tại đây