Vấn đề 6: In báo cáo có 1 nguồn bị nhảy sang trang sau, không nằm cùng trang với các nguồn khác

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo đối chiếu Kho bạc > Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc >

Vấn đề 6: In báo cáo có 1 nguồn bị nhảy sang trang sau, không nằm cùng trang với các nguồn khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Phát hiện vấn đề:

Khi in báo cáo số liệu của cùng 1 nguồn bị tách ra thành nhiều báo cáo, nằm ở các trang khác nhau.

2. Nguyên nhân

Do nguồn đó chưa nhập mã cấp ngân sách hoặc đã nhập mã cấp ngân sách nhưng không đúng.

Mau so 01_VD6_anh 1

 

3. Giải pháp

Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí, kích đúp chuột vào nguồn kinh phí bị nhảy trang sau đó nhập lại mã cấp ngân sách đúng.

Với nguồn thuộc nguồn Ngân sách Trung ương: Mã cấp NS là 1

Với nguồn thuộc nguồn Ngân sách Tỉnh: Mã cấp NS là 2

Với nguồn thuộc nguồn Ngân sách Huyện: Mã cấp NS là 3

 

Mau so 01_VD6_anh 2