Vấn đề 2: In báo cáo phần mềm báo không có số liệu

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo đối chiếu Kho bạc > Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc >

Vấn đề 2: In báo cáo phần mềm báo không có số liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Phát hiện vấn đề

Khi in báo cáo Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc, chương trình hiển thị thông báo:

Mau so 01_VD2_anh 1

 

2. Nguyên nhân

Thường do tại đơn vị không có phát sinh nhận và rút dự toán liên quan tới chương trình mục tiêu (CTMT), dự án (DA). Nhưng khi xem báo cáo lại đang để tham số CTMT, DA là Tất cả.

3. Giải pháp

Vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc\Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc

Tại tham số báo cáo chọn CTMT, DATổng hợp hoặc Không chọn. Nhấn Đồng ý.

Mau so 01_VD2_anh 2