Vấn đề 5: Cột 11 Dự toán còn lại lên không đúng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo đối chiếu Kho bạc > Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc >

Vấn đề 5: Cột 11 Dự toán còn lại lên không đúng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Phát hiện vấn đề:

Hàng tháng/quý khi đưa báo cáo mẫu số 01 ra đối chiếu với báo cáo Tabmis tại kho bạc. Sau khi đối chiếu phát hiện sai lệch.

Hoặc kế toán tự cộng các chứng từ gốc đã chi trong tháng/quý không khớp với số liệu trên báo cáo mẫu số 01 in từ phần mềm.

2. Nguyên nhân

Do các cột 5, cột 7, cột 9 đang không đúng.

3. Giải pháp

Nếu cột 7 "Dự toán đã sử dụng" số liệu không đúng. Cách khắc phục xem lại vấn đề 3.

Nếu cột 9 "Cam kết chi" số liệu không đúng. Cách khắc phục xem lại vấn đề 4.

Nếu cột 5 "Dự toán được sử dụng" không đúng cần kiểm tra lại dự toán năm trước chuyển sang (cột 1) và các chứng từ nhận dự toán trong năm, cụ thể:

o Nếu dự toán năm trước chuyển sang sai thì vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, nhập lại số dư đầu kỳ đúng cho các TK 00811, 00821, 00812, 00822,...

o Nếu dự toán năm nay sai thì vào Kho bạc\Danh sách nhận dự toán, kiểm tra lại các chứng từ nhận dự toán xem đã gõ đúng số tiền, đúng tài khoản hạch toán và đúng nguồn chưa.