Vấn đề 7: Lấy chứng từ ghi tăng TSCĐ từ QLTS.VN sang Mimosa làm sai Mẫu số 01

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo đối chiếu Kho bạc > Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc >

Vấn đề 7: Lấy chứng từ ghi tăng TSCĐ từ QLTS.VN sang Mimosa làm sai Mẫu số 01

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nguyên nhân: Do đơn vị đã lập chứng từ mua TSCĐ (chuyển khoản kho bạc,...) bên phần mềm kế toán và đã sinh TK 008 rồi sau đó khi lấy chứng từ ghi tăng TSCĐ từ QLTS sang thì hạch toán thêm 1 lần nữa và sinh đồng thời TK 008 một lần nữa làm sai mẫu số 01.

Giải pháp:

Cách 1: Bỏ ghi và xóa chứng từ ghi tăng TSCĐ trên phần mềm kế toán và lấy chứng từ ghi tăng từ QLTS.VN.

Cách 2: Đơn vị muốn lấy cả 2 chứng từ trên phần mềm kế toán và ghi tăng từ quản lý tài sản thì hạch toán ghi tăng qua tài khoản trung gian.

- Ví dụ: Nghiệp vụ ghi tăng TSCĐ chuyển khoản kho bạc hạch toán qua tài khoản 2411, hạch toán: Nợ TK 2411/Có TK 36611 đồng thời giữ nguyên bút toán hạch toán đồng thời Có TK 008 trên chứng từ chuyển khoản kho bạc.

- Trên chứng từ Ghi tăng TSCĐ lấy từ QLTS.VN sửa lại định khoản Nợ TK 211/Có TK 2411.