Báo cáo đối chiếu Kho bạc

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo >

Báo cáo đối chiếu Kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hàng quý, đơn vị in Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạcMẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước để đối chiếu với kho bạc nhà nước, khi đối chiếu với báo cáo in ra từ Tabmis có thể phát hiện chênh lệch làm cho người dùng không biết cách sửa lại chứng từ gốc nào cho chính xác để báo cáo không bị chênh lệch.

Kể từ phiên bản R18, phần mềm bổ sung câu thông báo "Anh/chị thắc mắc về số liệu XEM TẠI ĐÂY" khi in Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạcMẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước (áp dụng cho Quyết định số 4377/QĐ-KBNN, Quyết định số 4377/QĐ-KBNN (Mẫu tuỳ chỉnh), TT 61/2014/TT-BTC, TT 61/2014/TT-BTC (Mẫu tuỳ chỉnh)) để người dùng biết được các nguyên nhân và cách khắc phục của từng vấn đề.

Nhấn Xem tại đây trên câu thông báo thì chương trình sẽ chuyển sang các trang hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu của Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạcMẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước.

R23.14.1

Lưu ý: Khi in báo cáo để đi đối chiếu với kho bạc, đơn vị cần chọn các thông tin trên tham số phù hợp (thường chọn là Tổng hợp) để báo cáo lên đúng, đầy đủ số liệu.

HD kiem tra so lieu_2