Vấn đề 3: Cột 6, 7 Dự toán đã sử dụng lên không đúng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo đối chiếu Kho bạc > Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc >

Vấn đề 3: Cột 6, 7 Dự toán đã sử dụng lên không đúng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Phát hiện vấn đề:

Hàng tháng/quý khi đưa báo cáo mẫu số 01 ra đối chiếu với báo cáo Tabmis tại kho bạc. Sau khi đối chiếu phát hiện sai lệch.

Hoặc kế toán tự cộng các chứng từ gốc đã chi trong tháng/quý không khớp với số liệu trên báo cáo mẫu số 01 in từ phần mềm.

2. Ví dụ:

Ngày 17/09/2018, đơn vị có rút dự toán thực chi tiểu mục 6003, số tiền là 2.000.000 nhưng khi in Mẫu số 01 thì không hiển thị số tiền ở cột 6 - DT đã sử dụng trong kỳ và sai số liệu cột 7 - Số dư đến kỳ báo cáo.

Mau so 01_VD3_anh 1

 

3. Nguyên nhân

Thường do bút toán sinh đồng thời các tài khoản ngoài bảng chưa đúng.

4. Giải pháp

Vào Báo cáo\Báo cáo khác\Báo cáo đối chiếu hạch toán tài chính và hạch toán ngoài bảng. Báo cáo sẽ chỉ ra các chứng từ hạch toán có bút toán hạch toán đồng thời có thể không đúng. Chú ý kiểm tra các chứng từ hạch toán có TK có là 337, 511, 366.

Mau so 01_VD3_anh 2

 

Trên màn hình báo cáo, tích vào số hiệu chứng từ để mở chứng từ hạch toán không đúng lên, nhấn Bỏ ghi\Sửa, nhấn vào Cập nhật hạch toán đồng thời để phần mềm cập nhật lại số đúng, rồi nhấn Cất.

Mau so 01_VD3_anh 3

 

Vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc\Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc.

Khai báo tham số báo cáo, nhấn Đồng ý.

Mau so 01_VD3_anh 4

 

Xem phim hướng dẫn tại đây