Vấn đề 9: In báo cáo từ đầu năm đến...thì cột 1 Dự toán năm trước chuyển sang bị sai

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo đối chiếu Kho bạc > Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc >

Vấn đề 9: In báo cáo từ đầu năm đến...thì cột 1 Dự toán năm trước chuyển sang bị sai

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Phát hiện vấn đề:

Khách hàng in báo cáo quý I, số liệu ở cột số 1 Dự toán năm trước chuyển sang không đúng số liệu.

Mau so 01_VD9_anh 1

2. Nguyên nhân

- Do dữ liệu tách năm có số dư sai, cụ thể trước khi tách dữ liệu số dự toán còn ở kho bạc chưa chính xác hoặc chưa làm bút toán hủy dự toán với số dự toán bị kho bạc hủy.

- Do dữ liệu làm liên năm (Nhập chứng từ năm N+1 vào chung dữ liệu năm N) chưa làm chứng từ hủy dự toán với số dự toán bị kho bạc hủy.

- Theo quy định dự toán còn dư không được phép chuyển năm sau, Cụ thể theo công văn 14060/BTC-NSNN V/v: Điều hành thực hiện ngân sách năm 2018: Hết năm ngân sách 2018, chỉ những khoản dự toán chi chưa thực hiện hoặc chưa chi hết theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật NSNN và Điều 43 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ mới được chuyển nguồn sang năm sau thực hiện; số còn lại sẽ bị hủy dự toán theo quy định.

3. Giải pháp

hmtoggle_plus1Đối với dữ liệu đã tách năm

Nếu số dư đang để ở TK 00811, 00812 thì thực hiện như sau:

1. Bước 1: Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích đúp chuột vào tài khoản Nợ 00811 hoặc 00812 tìm đến mã nguồn sai lệch để sửa lại số tiền, giảm đúng bằng số dự toán thừa (số dự toán bị hủy).

Mau so 01_VD9_anh 2

2. Bước 2: Vào menu Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc\Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc, thực hiện in lại báo cáo.

Mau so 01_VD9_anh 3

Nếu số dư đang để ở tài khoản năm nay thì theo quy định phải chuyển về TK năm trước tương ứng. Cụ thể

bên Nợ TK00821 hoặc 00822 CHUYỂN VỀ TK00811 hoặc TK00812

bên Có TK008211, 008212 hoặc TK008221, TK00822 CHUYỂN VỀ Có TK008111, TK008112 hoặc TK008121, TK008112

1. Bước 1: Hướng dẫn chuyển nhanh số dư từ năm nay lên năm trước:

Nhấp chuột vào TK008 có số dư.

Nhấn vào biểu tượng tam giác, giữ chuột trái và kéo chọn nhiều dòng số dư, nhấn chuột phải chọn Sao chép.

Mau so 01_VD9_anh 4

Chọn tương ứng tài khoản cần chuyển sang. Nhấn Chọn.

Mau so 01_VD9_anh 5

Phần mềm chuyển số dư sang tài khoản mới được chọn, nhấn Cất.

Mau so 01_VD9_anh 6

Sau khi chuyển số dư ở TK năm nay sang TK năm trước xong thì thực hiện xóa số dư ở tài khoản năm nay.

Mau so 01_VD9_anh 7

2. Bước 2: Sau khi chuyển số dư năm nay về tài khoản năm trước xong, vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích đúp chuột vào tài khoản Nợ 00811 hoặc 00812 tìm đến mã nguồn sai lệch để sửa lại số tiền, giảm đúng bằng số dự toán thừa (số dự toán bị hủy).

3. Bước 3: Vào menu Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc\Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc, thực hiện in lại báo cáo.

hmtoggle_plus1Trường hợp 2: Đối với dữ liệu liên năm (tức là đơn vị đang nhập chứng từ năm 2019 vào chung với dữ liệu năm 2018)

1. Bước 1: Chọn năm 2018, vào Nghiệp vụ\Kho bạc\Hủy dự toán để thực hiện hủy dự toán theo hướng dẫn tại đây.

2. Bước 2: Vào menu Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc\Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc, thực hiện in lại báo cáo