Vấn đề 4: Cột 8, 9 Dự toán cam kết chi không đúng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo đối chiếu Kho bạc > Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc >

Vấn đề 4: Cột 8, 9 Dự toán cam kết chi không đúng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Phát hiện vấn đề:

Hàng tháng/quý khi đưa báo cáo mẫu số 01 ra đối chiếu với báo cáo Tabmis tại kho bạc. Sau khi đối chiếu phát hiện sai lệch.

Hoặc kế toán tự cộng các chứng từ gốc đã chi trong tháng/quý không khớp với số liệu trên báo cáo mẫu số 01 in từ phần mềm.

2. Ví dụ

Ngày 20/01/2018, đơn vị rút dự toán kinh phí về nhập quỹ tiền mặt từ số cam kết chi ban đầu là 1.200.000.000 đồng nhưng khi in báo cáo thì không hiển thị số liệu đúng lên báo cáo.

Mau so 01_VD4_anh 1

 

3. Nguyên nhân

Thường do chứng từ rút tạm ứng hoặc thực chi không chọn cam kết chi hoặc có chọn cam kết chi nhưng chưa đúng cách.

4. Giải pháp

Mở chứng từ rút dự toán, nhấn Bỏ ghi\Sửa.

Nhấn chuột phải vào các dòng chứng từ đã nhập liệu, chọn Xóa dòng chứng từ. Tại dòng "Số CKC" nhấn vào dấu 3 chấm chọn tới cam kết chi tương ứng.

Mau so 01_VD4_anh 2

 

Nhấn vào biểu tượng tam giác, chọn cam kết chi.

Tích chọn cam kết chi, nhấn Đồng ý.

Mau so 01_VD4_anh 3

 

Phần mềm lấy chứng từ từ số cam kết chi đã chọn. Nhấn Cất.

Mau so 01_VD4_anh 4

 

Vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc\Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc.

Khai báo tham số báo cáo, nhấn Đồng ý.

Mau so 01_VD4_anh 5

 

Xem phim hướng dẫn tại đây

Xem thêm hướng dẫn chi tiết lập cam kết chi và rút từ cam kết chi tại đây