Vấn đề 1: In báo cáo quý II cột số 1 Dự toán năm trước chuyển sang lên không đúng số liệu. Cụ thể đang lấy dự toán còn lại cuối quý I chuyển sang

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo đối chiếu Kho bạc > Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc >

Vấn đề 1: In báo cáo quý II cột số 1 Dự toán năm trước chuyển sang lên không đúng số liệu. Cụ thể đang lấy dự toán còn lại cuối quý I chuyển sang

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Phát hiện vấn đề:

Kế toán tự đối chiếu số liệu cột số 1 "Dự toán năm trước chuyển sang" trên báo cáo thuộc năm nay với cột số 11 "Dự toán còn lại" trên báo cáo cả năm của năm trước. Nếu bằng nhau => Báo cáo đúng, nếu khác nhau => Báo cáo sai

Hoặc hàng tháng/quý khi đưa báo cáo mẫu số 01 ra đối chiếu với báo cáo Tabmis tại kho bạc. Sau khi đối chiếu phát hiện sai lệch.

2. Nguyên nhân

Lỗi phần mềm ở phiên bản cũ.

3. Giải pháp

Nâng cấp phần mềm lên bản mới (Từ phiên bản R13 trở lên). Để nâng cấp lên bản mới trên phần mềm Anh\Chị vào Trợ giúp\Tự động cập nhật hoặc tải bộ cài tại đây để thực hiện cài đặt nâng cấp.

Xem thêm phim hướng dẫn cài đặt phần mềm tại đây