Kế toán muốn quản lý và phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm (đáp ứng Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R28 >

Kế toán muốn quản lý và phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm (đáp ứng Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R28, phần mềm bổ sung phân hệ Hóa đơn giúp kế toán có thể quản lý và phát hành hóa đơn điện tử ngay trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

2. Chi tiết thay đổi

Phần mềm bổ sung các chức năng và nghiệp vụ như sau:

1. Các bước bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử meInvoice

Để bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử trên phần mềm MISA MIMOSA.NET 2019 cần thực hiện các bước sau:

Thiết lập kết nối phần mềm Hóa đơn điện tử meInvoice.vn

Lập hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn

Thiết lập Email gửi hóa đơn

2. Lập và phát hành hóa đơn điện tử

Kế toán có thể lập và phát hành hóa đơn điện tử như sau:

Bước 1: Lập hóa đơn điện tử

Bước 2: Phát hành hóa đơn điện tử

3. Gửi hóa đơn cho khách hàng

Sau khi phát hành hóa đơn, kế toán có thể gửi hóa đơn cho khách hàng.

4. Lấy dữ liệu từ meInvoice

Với các đơn vị đã phát hành hóa đơn điện tử trên meInvoice thì có thể lấy dữ liệu về Mimosa để hạch toán các chứng từ bán hàng.

Ngoài ra, có thể tham khảo câu hỏi thường gặp trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử.