Cải tiến nghiệp vụ Bán hàng phù hợp với nghiệp vụ quản lý hóa đơn

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R28 >

Cải tiến nghiệp vụ Bán hàng phù hợp với nghiệp vụ quản lý hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R28, phần mềm tách phân hệ Hóa đơn và Bán hàng để đơn vị có thể dễ dàng quản lý và theo dõi các chứng từ bán hàng và các hóa đơn.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R28, phần mềm cải tiến giao diện Bán hàng, cho phép đơn vị thực hiện được các nghiệp vụ sau:

1. Lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn

2. Lập chứng từ bán hàng không kèm hóa đơn

3. Lập chứng từ bán hàng từ 1 hóa đơn

4. Lập chứng từ bán hàng từ nhiều hóa đơn

5. Các nghiệp vụ khác như Thu tiền khách hàng, Hàng bán trả lại thì chương trình vẫn giữ nguyên như trước.