Lập hóa đơn

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn > Hóa đơn điện tử > Lập và phát hành hóa đơn điện tử >

Lập hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép khách hàng lập hóa đơn điện tử, từ đó phát hành được hóa đơn và gửi cho người mua.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Với các dữ liệu kế toán được nâng cấp lên phiên bản R28 thì các phiếu thu bán hàng, bán tài sản cố định sẽ được chương trình tự động sinh hóa đơn. Nếu muốn xóa hóa đơn để lập lại thì anh/chị

Anh/chị có thể lập được hóa đơn điện tử bằng 1 trong các cách sau:

Lập hóa đơn trước, lập chứng từ bán hàng sau

Lập chứng từ bán hàng trước, lập hóa đơn sau

Lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn