Lấy dữ liệu từ meInvoice.vn

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn > Hóa đơn điện tử >

Lấy dữ liệu từ meInvoice.vn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Chức năng này cho phép đơn vị lấy các hóa đơn điện tử đã phát hành trên meInvoice.vn về MISA Mimosa.NET 2019 để theo dõi, đồng thời có thể hạch toán các chứng từ bán hàng ngay trên Mimosa.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Trước khi thực hiện Lấy dữ liệu từ meInvoice thì đơn vị thực hiện kết nối mimosa với meInvoice. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Các bước lấy dữ liệu từ meInvoice.vn như sau:

1. Vào phân hệ Hóa đơn, chọn tab Hóa đơn.

2. Nhấn Lấy dữ liệu từ meInvoice.vn.

6. Lay DL meinvoice_01

3. Chương trình hiển thị thông báo Lấy dữ liệu thành công. Nhấn Đồng ý.

6. Lay DL meinvoice_02

4. Sau khi lấy dữ liệu từ meInvoice, anh/chị có thể lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn đó. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.