Lập hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn > Hóa đơn điện tử > Các bước bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử meInvoice >

Lập hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Hướng dẫn lập mẫu hóa đơn điện tử, tải quyết định áp dụng hóa đơn điện tử và thông báo phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm để có thể in ra và nộp bộ hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan Thuế, sau đó có thể sử dụng mẫu này để phát hành hóa đơn điện tử.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan Thuế gồm các mẫu sau:

1. Mẫu hóa đơn điện tử (Lưu ý: Một số chi cục Thuế có yêu cầu cung cấp thêm bản thể hiện Hóa đơn điện tử chuyển đổi thành hóa đơn giấy).

2. Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử.

3. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

Lưu ý: Các chức năng này chỉ có thể thực hiện khi có kết nối Internet.

Các bước thực hiện:

BDSD_HDDT

Khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử

Tải quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn cho cơ quan Thuế