R28

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R28

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản R28 (Ngày phát hành: 10/05/2019)

Kế toán muốn quản lý và phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm (đáp ứng Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

Cải tiến nghiệp vụ Bán hàng phù hợp với nghiệp vụ quản lý hóa đơn