Phát hành hóa đơn điện tử

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn > Hóa đơn điện tử > Lập và phát hành hóa đơn điện tử >

Phát hành hóa đơn điện tử

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Cho phép đơn vị phát hành hóa đơn (cấp số hóa đơn và ký điện tử trên các hóa đơn) cho các khoản thu phát sinh cho khách hàng.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý:

Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối internet.

Trước khi thực hiện phát hành hóa đơn điện tử, kế toán phải cắm USB Token của đơn vị vào máy tính để phục vụ cho việc ký số lên hóa đơn điện tử (Chữ ký số trên USB Token phải còn hạn và không bị thu hồi).

Anh/chị có thể phát hành hóa đơn điện tử theo 1 trong 2 cách:

hmtoggle_plus1Phát hành từng hóa đơn điện tử

1. Sau khi lập hóa đơn xong thì anh/chị có thể phát hành hóa đơn điện tử ngay trên màn hình Hóa đơn.

2. Nhấn Phát hành HĐĐT.

2.2.1. Phat hanh tren HD_01

3. Trên giao diện Phát hành hóa đơn điện tử: anh/chị chọn Tên mẫu HĐ chương trình sẽ tự động ngầm định các thông tin Mẫu số HĐ, Ký hiệu HĐ, Ngày hóa đơn, Số hóa đơn tương ứng.

4. Tích chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng nếu muốn chương trình tự động gửi thông tin về hóa đơn điện tử cho khách hàng ngay sau khi thực hiện chức năng phát hành hóa đơn điện tử.

Tên người nhận: tên người đại diện trên hóa đơn.

Email: được lấy lên nếu có khai báo tại Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp thông tin Email của Thông tin người liên hệ

2.2.2. Phat hanh tren DS HDDT_02

5. Nhấn Xem hóa đơn để xem trước, kiểm tra các thông tin trên hóa đơn trước khi phát hành và gửi cho khách hàng.

6. Nhấn Phát hành hóa đơn.

Lưu ý: Nếu Ngày hóa đơn khác ngày hiện tại thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo cập nhật ngày hóa đơn về ngày hiện tại.

7. Lựa chọn chứng thư số trên USB Token và nhấn OK, chương trình đồng thời cấp số hóa đơn và phát hành hóa đơn điện tử.

2.2.2. Phat hanh tren DS HDDT_03

1. Chọn phân hệ Hóa đơn, chọn tab Hóa đơn.

2. Chọn hóa đơn có TT phát hành Chưa phát hành (hoặc Phát hành lỗi)

3. Nhấn chuột phải vào hóa đơn trên danh sách, chọn Phát hành HĐĐT hoặc chọn hóa đơn, nhấn Phát hành HĐĐT trên thanh công cụ.

2.2.2. Phat hanh tren DS HDDT_01

4. Trên giao diện Phát hành hóa đơn điện tử: anh/chị chọn Tên mẫu HĐ chương trình sẽ tự động ngầm định các thông tin Mẫu số HĐ, Ký hiệu HĐ, Ngày hóa đơn, Số hóa đơn tương ứng

5. Tích chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng nếu muốn chương trình tự động gửi thông tin về hóa đơn điện tử cho khách hàng ngay sau khi thực hiện chức năng phát hành hóa đơn điện tử.

Tên người nhận: tên người đại diện trên hóa đơn.

Email: được lấy lên nếu có khai báo tại Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp.

6.  Nhấn Xem hóa đơn để xem trước hóa đơn trước khi phát hành và gửi cho khách hàng.

2.2.2. Phat hanh tren DS HDDT_02

7. Nhấn Phát hành hóa đơn.

Lưu ý: Nếu Ngày hóa đơn khác ngày hiện tại thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo cập nhật ngày hóa đơn về ngày hiện tại.

8. Lựa chọn chứng thư số trên USB Token và nhấn OK, chương trình đồng thời cấp số hóa đơn và phát hành hóa đơn điện tử.

2.2.2. Phat hanh tren DS HDDT_03

9. Chương trình hiển thị thông báo Đã hoàn thành việc phát hành hóa đơn điện tử.

2.2.2. Phat hanh tren DS HDDT_04

10. Nhấn Đồng ý. Chương trình cập nhật Trạng thái phát hànhĐã phát hànhTrạng thái gửi hóa đơnĐã gửi.

2.2.2. Phat hanh tren DS HDDT_05

hmtoggle_plus1Phát hành hóa đơn điện tử hàng loạt

1. Chọn phân hệ Hóa đơn. Nhấn Phát hành HĐ hàng loạt tại thanh công cụ.

2.2.3. Phat hanh hang loat_01

2. Chọn khoảng thời gian, Khách hàng cần lấy các hóa đơn điện tử để phát hành. Nhấn Lấy dữ liệu.

2.2.3. Phat hanh hang loat_02

3. Nhấn Tiếp theo.

2.2.3. Phat hanh hang loat_03

4. Nhấn Cấp số hóa đơn.

5. Phần mềm sẽ cấp số hóa đơn cho từng hóa đơn điện tử.

2.2.3. Phat hanh hang loat_04

6. Nhấn Tiếp theo.

7. Tích chọn các hóa đơn cần gửi cho khách hàng qua địa chỉ email được khai báo tại Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp.

2.2.3. Phat hanh hang loat_05

8. Nhấn Thực hiện.

9. Trường hợp ngày hóa đơn khác ngày phát hành thì phần mềm sẽ hiển thị thông báo. Nhấn Có để cập nhật ngày hóa đơn bằng với ngày phát hành.

2.2.3. Phat hanh hang loat_06

10. Lựa chọn chứng thư số trên USB Token và nhấn OK, chương trình đồng thời cấp số hóa đơn và phát hành hóa đơn điện tử.

2.2.3. Phat hanh hang loat_07

11. Phần mềm hiển thị thông báo Đã hoàn thành việc phát hành hóa đơn điện tử. Nhấn Đồng ý.

2.2.3. Phat hanh hang loat_08