Gửi hóa đơn cho khách hàng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn > Hóa đơn điện tử >

Gửi hóa đơn cho khách hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Cho phép gửi thông tin hóa đơn điện tử đã phát hành cho khách hàng qua email, khách hàng sẽ nhận được hóa đơn 1 cách nhanh chóng.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối internet.

Anh/chị có thể gửi hóa đơn điện tử theo 1 trong 2 cách:

hmtoggle_plus1Gửi hóa đơn khi phát hành hóa đơn điện tử

1. Chọn phân hệ Hóa đơn, chọn tab Hóa đơn.

2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn điện tử cần phát hành.

3. Nhấn Lấy dữ liệu.

4. Chọn các hóa đơn có trạng thái là Chưa phát hànhChưa gửi. Nhấn chuột phải vào hóa đơn trên danh sách, chọn Phát hành HĐĐT.

hoặc chọn hóa đơn, nhấn Phát hành HĐĐT trên thanh công cụ.

2.2.2. Phat hanh tren DS HDDT_01

5. Cấp số hóa đơn: anh/chị chọn thông tin Mẫu số HĐ, Ngày hóa đơn muốn phát hành.

6. Tích chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng nếu muốn chương trình tự động gửi thông tin về hóa đơn điện tử cho khách hàng ngay sau khi thực hiện chức năng phát hành hóa đơn điện tử.

Tên người nhận: tên người đại diện trên hóa đơn.

Email: được lấy lên nếu có khai báo tại Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp.

2.2.2. Phat hanh tren DS HDDT_02

7. Nhấn Xem hóa đơn để xem trước hóa đơn trước khi phát hành và gửi cho khách hàng.

8. Nhấn Phát hành hóa đơn.

9. Lựa chọn chứng thư số trên USB Token và nhấn OK, chương trình đồng thời cấp số hóa đơn và phát hành hóa đơn điện tử.

2.2.2. Phat hanh tren DS HDDT_03

10. Chương trình hiển thị thông báo Đã hoàn thành việc phát hành hóa đơn điện tử.

2.2.2. Phat hanh tren DS HDDT_04

11. Nhấn Đồng ý. Chương trình cập nhật Trạng thái phát hànhĐã phát hànhTrạng thái gửi hóa đơnĐã gửi.

2.2.2. Phat hanh tren DS HDDT_05

hmtoggle_plus1Phát hành hóa đơn trước rồi mới gửi hóa đơn cho khách hàng sau

1. Chọn phân hệ Hóa đơn, chọn tab Hóa đơn.

2. Chọn hóa đơn có Trạng thái phát hành là Đã phát hành và Trạng thái gửi hóa đơn là Chưa gửi.

3. Nhấn chuột phải vào hóa đơn trên danh sách, chọn Gửi HĐ cho KH hoặc chọn hóa đơn, nhấn Gửi HĐ cho KH trên thanh công cụ.

3. Gui HD cho KH_02

4. Phần mềm lấy lên Thông tin hóa đơn tương ứng với hóa đơn đã chọn.

3. Gui HD cho KH_03

5. Đã gửi cho khách hàng: mặc định không tích chọn, nếu đã gửi hóa đơn cho khách hàng rồi thì tích chọn vào ô này.

6. Tại phần Gửi hóa đơn cho khách hàng:

Tên người nhận: mặc định là thông tin đại diện trên hóa đơn.

Email: được lấy lên nếu có khai báo tại Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp. Trường hợp có nhiều email, nhập các email được ngăn cách nhau bởi dấu ";"

7. Nhấn Xem hóa đơn để xem trước hóa đơn trước khi gửi cho khách hàng.

8. Nhấn Gửi để gửi hóa đơn qua email cho khách hàng.

9. Nhấn Đồng ý trên câu thông báo Gửi hóa đơn thành công.

3. Gui HD cho KH_04

10. Chương trình cập nhật Trạng thái phát hànhĐã phát hànhTrạng thái gửi hóa đơnĐã gửi.

3. Gui HD cho KH_05