R24

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R24

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

*Tính năng mới:

1.Bổ sung công cụ hướng dẫn lập báo cáo tài chính và quyết toán nhanh nhất (giai đoạn 2).

2.Kế toán mong muốn chỉ ra chênh lệch giữa số rút và chi  theo MLNS để biết được số rút thực chi chưa chi hết hoặc số tạm ứng chưa thanh toán hết.

3.Khi in CTGS được lập từ chứng từ gốc, kế toán muốn hiển thị được số liệu cộng gộp của các bút toán hạch toán giống nhau trên tất cả các chứng từ gốc để báo cáo nhanh theo yêu cầu của Thủ trưởng đơn vị.

4.Kế toán muốn nộp được báo cáo tách riêng số liệu của các chứng từ phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán để đáp ứng yêu cầu của đơn vị cấp trên.

5.Khi in chứng từ số C2-13/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi, kế toán muốn dòng Số tiền bằng chữ ghi số tiền đề nghị điều chỉnh để nộp chứng từ theo yêu cầu của kho bạc.

6.Khi phát sinh sai sót, kế toán muốn nhanh chóng sửa được chứng từ gốc đã lập chứng từ ghi sổ và lập lại chứng từ ghi sổ tương ứng để giảm thời gian thao tác trên phần mềm.

7.Trường hợp dùng phần mềm phiên bản dùng thử, kế toán muốn nhanh chóng biết được cách cập nhật hoặc đăng ký GPSD phần mềm để in được chứng từ báo cáo theo nhu cầu.

8.Khi tính hao mòn, khấu hao TSCĐ, kế toán muốn hạch toán số hao mòn vào nguồn kinh phí hình thành nên tài sản để không mất thời gian sửa lại.

9.Kế toán có thể sửa công thức của mẫu số 01-SDKP/ĐVDT và mẫu số 02-SDKP/ĐVDT theo nhu cầu in báo cáo của đơn vị.