Kế toán muốn nộp được báo cáo tách riêng số liệu của các chứng từ phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán để đáp ứng yêu cầu của đơn vị cấp trên.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R24 >

Kế toán muốn nộp được báo cáo tách riêng số liệu của các chứng từ phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán để đáp ứng yêu cầu của đơn vị cấp trên.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Từ phiên bản R24, chương trình cập nhật các báo cáo cho phép đơn vị khi in báo cáo có thể tách riêng số liệu của các chứng từ phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán  để đáp ứng yêu cầu của đơn vị cấp trên.

Thời gian chỉnh lý quyết toán: là khoảng thời gian từ ngày 01/01 năm sau đến ngày 31/01 năm sau(thời gian được phép tiếp tục thu chi sửa chữa số liệu ngân sách)

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R24, khi in các báo cáo chương trình đang lấy lên tất cả các chứng từ phát sinh có báo gồm cả các chứng từ phát sinh trong tháng chỉnh lý gây khó khăn cho kế toán trong quá trình in và nộp báo cáo cho đơn vị cấp trên.

Từ phiên bản R24, để các báo cáo khi in được tách riêng số liệu của các chứng từ phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán anh/chị thực hiện như sau:

Chương trình áp dụng việc in báo cáo bao gồm các chứng từ chỉnh lý trên một số báo cáo thuộc các nhóm báo cáo

oNhóm báo cáo quyết toán: B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán,...

oNhóm báo cáo tài chính: B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính, B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động,...

oNhóm Sổ kế toán: S03-H:Sổ cái - Hình thức nhật ký chung, S05-H: Bảng cân đối số phát sinh,...

oNhóm Báo cáo Kho bạc: S101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (Phần II), S101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (Phần III),...

oNhóm Báo cáo khác: Báo cáo chênh lệch thu chi theo hoạt động,...

Ví dụ:

oTrong kỳ đơn vị có phát sinh các nghiệp vụ chi chuyển khoản từ các cam kết chi trong năm và trong thời gian chỉnh lý

R24.4_Anh1

oPhát sinh trong tháng chỉnh lý

R24.4_Anh2

oCuối kỳ, anh/chị thực hiện in các báo cáo để kiểm tra số liệu phát sinh. Ví dụ Sổ S101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (Phần II) như sau:

Vào Báo cáo\Kho bạc\Sổ S101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (Phần II)

Trường hợp 1: Anh/Chị muốn in báo cáo không bao gồm chứng từ chỉnh lý

oTrên màn hình Tham số báo cáo, chọn kỳ báo cáo, nguồn, chương, khoản

R24.4_Anh5

oNhấn Đồng ý.

R24.4_Anh4

Trường hợp 2: Anh/Chị muốn in báo cáo bao gồm chứng từ chỉnh lý

oTrên màn hình Tham số báo cáo, chọn kỳ báo cáo, nguồn, chương, khoản và tích chọn Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán.

R24.4_Anh7

oNhấn Đồng ý.

R24.4_Anh6

Trường hợp 3: Anh/Chị muốn in báo cáo các chứng từ phát sinh trong tháng chỉnh lý

oTrên màn hình Tham số báo cáo, chọn kỳ báo cáo, nguồn, chương, khoản và tích chọn In tháng chỉnh lý quyết toán.

R24.4_Anh8

oNhấn Đồng ý.

R24.4_Anh9