Bổ sung công cụ hướng dẫn lập báo cáo tài chính và quyết toán nhanh nhất (giai đoạn 2).

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R24 >

Bổ sung công cụ hướng dẫn lập báo cáo tài chính và quyết toán nhanh nhất (giai đoạn 2).

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Từ phiên bản R24, chương trình sẽ bổ sung Hướng dẫn lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán nhanh nhất đối với các phát sinh của Vật tư hàng hóa, Tài sản cố định và các chênh lệch Số rút và chi theo mục lục ngân sách hỗ trợ đơn vị chỉ ra các số liệu không hợp lý và hướng dẫn cách xử lý khi có sai lệch.

2. Chi tiết thay đổi

Định kỳ hàng tháng, quý hoặc cuối năm trước khi lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán kế toán cần kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách để đảm báo số liệu kế toán đúng số liệu. Để thực hiện kiểm tra đối chiếu số liệu kế toán của các phát sinh Vật tư hàng hóa, Tài sản cố định, Số rút và chi theo mục lục ngân sách, anh/chị thực hiện như sau:

oTrên màn hình Kiểm tra chứng từ, sổ sách, anh/chị chọn nội dung cần kiểm tra: Vật tư hàng hóa, Tài sản cố định, Số rút và chi theo mục lục ngân sách:

R24.1_Anh1

oAnh/chị xem thêm hướng dẫn chi tiết cách đối chiếu số liệu sổ sách của các vấn đề:

- Vật tư hàng hoá

- Tài sản cố định

- Số rút và chi theo mục lục ngân sách