Xuất khẩu chứng từ bán hàng từ phần mềm Mimosa nhập khẩu vào phần mềm meInvoice để xuất hóa đơn

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R25 >

Xuất khẩu chứng từ bán hàng từ phần mềm Mimosa nhập khẩu vào phần mềm meInvoice để xuất hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R25, phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 hỗ trợ kế toán xuất khẩu nhanh các chứng từ bán hàng ra file excel, nhập khẩu vào phần mềm MeInvoice.vn để nhanh chóng lập hóa đơn điện tử, làm giảm thời gian và thao tác trên phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

Sau khi lập các chứng từ bán hàng (Bán hàng thu tiền ngayBán hàng chưa thu tiền), bán TSCĐ trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 thì anh/chị thực hiện xuất khẩu chứng từ như sau:

Vào Tệp\Xuất khẩu dữ liệu để nhập khẩu vào meInvoice.vn.

XK HD vao Meinvoice_01

Trên màn hình Xuất khẩu dữ liệu để nhập khẩu vào meInvoice.vn, chọn các tham số Khoảng thời gian, Khách hàng. Nhấn Lấy dữ liệu.

XK HD vao Meinvoice_02

Xem hướng dẫn chi tiết các bước Xuất khẩu dữ liệu để nhập khẩu vào meInvoice tại đây.

Sau khi xuất khẩu chứng từ thành công, anh/chị có thể xem được file excel trước khi thực hiện nhập khẩu vào phần mềm meInvoice.vn theo hướng dẫn tại đây.

XK HD vao Meinvoice_06