Khi tính hao mòn, khấu hao TSCĐ kế toán muốn hạch toán số hao mòn vào nguồn kinh phí hình thành nên tài sản để không mất thời gian sửa lại.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R24 >

Khi tính hao mòn, khấu hao TSCĐ kế toán muốn hạch toán số hao mòn vào nguồn kinh phí hình thành nên tài sản để không mất thời gian sửa lại.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Từ phiên bản R24, chương trình đáp ứng các nghiệp vụ tính khấu hao, hao mòn TSCĐ hạch toán số khấu hao, hao mòn vào nguồn kinh phí hình thành nên tài sản giúp kế toán hạch toán nhanh chóng, chính xác không mất thời gian chỉnh sửa chứng từ.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R24, khi thực hiện các chứng từ liên quan đến tài sản chương trình đang lấy lên thông tin Nguồn trong Hệ thống\Tùy chọn\Thiết lập ngầm định và nguồn này không đúng với thông tin Nguồn kinh phí hình thành trên khai báo tài sản gây mất thời gian cho kế toán sửa trên các chứng từ phát sinh.

Từ phiên bản R24, chương trình bổ sung thêm thông tin Nguồn cho Khai báo tài sản trong đơn vị và các chứng từ phát sinh: Ghi tăng TSCĐ, Trích khấu hao, Tính hao mòn và Ghi giảm TSCĐ sẽ ngầm định thông tin Nguồn theo Nguồn khai báo tài sản được khai báo.

Ví dụ: Trong kỳ đơn vị có phát sinh TSCĐ là Nhà đa năng và nguồn hình thành tài sản là Ngân sách tỉnh tự chủ. Kế toán khai báo và hạch toán như sau:

Vào Phân hệ Tài sản cố định/Khai báo TSCĐ chương trình sẽ tự động lấy thông tin Nguồn theo thông tin Nguồn trong Hệ thống\Tùy chọn\Thiết lập ngầm định, anh/chị có thể chọn lại Nguồn như mong muốn: Ngân sách Tỉnh tự chủ. Nhấn Cất và chọn hình thức mua tương ứng.

R24.8_Anh1

Chương trình tự động sinh chứng từ ghi tăng tương ứng với thông tin Nguồn là Ngân sách tỉnh tự chủ

R24.8_Anh2

Cuối kỳ, đơn vị có phát sinh chứng từ Hao mòn TSCĐ

R24.8_Anh3

Lưu ý:

oTrên dữ liệu chuyển đổi lên phiên bản R24:

Trường hợp TSCĐ có chứng từ ghi tăng: thông tin Nguồn trên màn hình khai báo TSCĐ chương trình sẽ lấy thông tin Nguồn theo chứng từ Ghi tăng của TSCĐ trước đó.

Trường hợp TSCĐ không có chứng từ ghi tăng: Thông tin Nguồn trên màn hình khai báo TSCĐ sẽ lấy theo thông tin Nguồn trong Hệ thống\Tùy chọn\Thiết lập ngầm định.

oTrong trường hợp thông tin Nguồn của tài sản trên chứng từ Ghi tăng TSCĐ khác với Nguồn của tài sản đã khai báo trên danh mục thì trên các chứng từ phát sinh TSCĐ: Khấu hao TSCĐ, Hao mòn TSCĐ,.. chương trình sẽ căn cứ theo thông tin Nguồn của chứng từ Ghi tăng.

oKhi anh/chị thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu danh mục TSCĐ chương trình sẽ lấy thêm thông tin Nguồn trên mẫu để cập nhật thông tin nguồn trên danh mục của tài sản.