Khi in chứng từ số C2-13/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi, kế toán muốn dòng Số tiền bằng chữ ghi số tiền đề nghị điều chỉnh để nộp chứng từ theo yêu cầu của kho bạc.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R24 >

Khi in chứng từ số C2-13/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi, kế toán muốn dòng Số tiền bằng chữ ghi số tiền đề nghị điều chỉnh để nộp chứng từ theo yêu cầu của kho bạc.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Từ phiên bản R24, chương trình cập nhật thông tin Số tiền bằng chữ trên chứng từ C2-13/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi sẽ hiển thị thông tin số tiền đề nghị điều chỉnh để nộp chứng từ theo yêu cầu của kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R24, khi in chứng từ C2-13/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi thông tin Số tiền bằng chữ đang hiển thị số tiền CKC sau điều chỉnh gây mất thời gian cho kế toán khi thực hiện nộp cho cấp trên.

Từ phiên bản R24, thông tin Số tiền bằng chữ trên chứng từ C2-13/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi sẽ hiển thị thông tin số tiền đề nghị điều chỉnh, chi tiết như sau:

Trong kỳ đơn vị có những phát sinh trên chứng từ Điều chỉnh cam kết chi từ những cam kết chi đã đề nghị

R24.5_Anh2

Vào In\C2-13/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi (TT số 40/2016/TT-BTC)

r24.5_aNH3