Khi in CTGS được lập từ chứng từ gốc, kế toán muốn hiển thị được số liệu cộng gộp của các bút toán hạch toán giống nhau trên tất cả các chứng từ gốc để báo cáo nhanh theo yêu cầu của Thủ trường đơn vị.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R24 >

Khi in CTGS được lập từ chứng từ gốc, kế toán muốn hiển thị được số liệu cộng gộp của các bút toán hạch toán giống nhau trên tất cả các chứng từ gốc để báo cáo nhanh theo yêu cầu của Thủ trường đơn vị.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Từ phiên bản R24, khi kế toán thực hiện in chứng từ ghi sổ (CTGS) được lập từ chứng từ gốc, chương trình cho phép cộng gộp các bút toán hạch toán giống nhau trên tất cả các chứng từ gốc để kế toán có thể báo cáo nhanh hoặc lấy số liệu lập các báo cáo quản trị hàng tháng ở đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R24, khi in CTGS chương trình chỉ cho phép cộng gộp các bút toán hạch toán giống nhau trên cùng một chứng từ gây khó khăn cho kế toán trong quá trình báo cáo cấp trên.

Từ phiên bản R24, khi in CTGS chương trình cho phép cộng gộp các bút toán hạch toán giống nhau trên tât cả chứng từ.

oVí dụ: Trong kỳ đơn vị phát sinh các nghiệp vụ thu, chi tiền mặt cho các hoạt động. Cuối tháng anh/chị thực hiện lập chứng từ ghi sổ cho các nghiệp vụ chi tiền mặt từ chứng từ gốc đã phát sinh trong tháng

R24.3_Anh2

oĐể in chứng từ ghi sổ tổng hợp số liệu phát sinh của từng tài khoản đối ứng với tài khoản lập chứng từ ghi sổ anh/chị thực hiện như sau:

Trường hợp 1: In trực tiếp trên chứng từ ghi sổ đã lập

Anh/Chị vào In\Chứng từ ghi sổ.

Trên màn hình Tham số báo cáo tích chọn Cộng gộp các dòng hạch toán giống nhau và tích Cộng tất cả các chứng từ.

R24.3_Anh5

Nhấn Đồng ý.

R24.3_Anh6

Trường hợp 2: Trên danh sách báo cáo in chứng từ ghi sổ

Anh/Chị vào Báo cáo\Sổ kế toán\S02a-H: Chứng từ ghi sổ.

Trên màn hình Tham số báo cáo tích chọn Cộng gộp các dòng hạch toán giống nhau và tích Cộng tất cả các chứng từ.

R24.3_Anh9

Nhấn Đồng ý.

R24.3_Anh10

oLưu ý:

Trường hợp khi in chứng từ ghi sổ cộng tất cả chứng từ thì chương trình không hiển thị thông tin Ghi chú theo Số chứng từ.

Trong trường hợp anh/chị muốn xem chi tiết cộng gộp trên từng chứng từ và hiển thị ghi chú cho từng chứng từ đó anh/chị có thể tích Cộng theo chứng từ và tích Hiển thị số chứng từ ở cột ghi chú.

Trường hợp Chứng từ ghi sổ lập từ Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại chương trình đáp ứng tương tự khi in Chứng từ ghi sổ lập từ Chứng từ gốc