Kế toán mong muốn chỉ ra chênh lệch giữa số rút và chi theo MLNS để biết được số rút thực chi chưa chi hết hoặc số tạm ứng chưa thanh toán hết.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R24 >

Kế toán mong muốn chỉ ra chênh lệch giữa số rút và chi theo MLNS để biết được số rút thực chi chưa chi hết hoặc số tạm ứng chưa thanh toán hết.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Từ phiên bản R24, chương trình bổ sung các báo cáo để đơn vị dễ dàng theo dõi số rút tạm ứng và số đã thanh toán tạm ứng, số rút thực chi và số đã chi thực chi trong kỳ của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R24, để kiểm tra sự chênh lệch giữa số rút và chi trong kỳ của đơn vị, anh/chị có thể thực hiện in báo cáo Báo cáo đối chiếu kinh phí rút và chi theo MLNS để theo dõi, tuy nhiên trên báo cáo đó anh/chị khó có thể xem được cụ thể phần số rút tạm ứng và số đã thanh toán tạm ứng với số rút thực chi và số đã chi thực chi của đơn vị.

Từ phiên bản R24, chương trình tách Báo cáo đối chiếu kinh phí rút và chi theo mục lục ngân sách (MLNS) thành 3 báo cáo: Đối chiếu kinh phí rút tạm ứng và thanh toán tạm ứng theo MLNS, Đối chiếu kinh phí rút và chi thực chi theo MLNS, Sổ chi tiết đối chiếu rút và chi thực chi theo MLNS. Để theo dõi được kinh phí hoạt động trong kỳ của đơn vị, anh/chị thực hiện như sau:

hmtoggle_plus1        Đối chiếu kinh phí rút tạm ứng và thanh toán tạm ứng theo MLNS

Giả sử: Cuối kỳ, đơn vị thực hiện in báo cáo để theo dõi tình hình sử dụng nguồn kinh phí dự toán tạm ứng trong kỳ của đơn vị

Vào Báo cáo\Báo cáo khác\Đối chiếu kinh phí rút tạm ứng và thanh toán tạm ứng theo MLNS

Trên màn hình Tham số báo cáo, chọn Kỳ báo cáo, Nguồn, Chương, Khoản,...

R24.2_Anh5

Nhấn Đồng ý.

R24.2_Anh4

Sau khi in báo cáo, anh/chị có thể kiểm tra chi tiết các chứng từ phát sinh trong kỳ.

hmtoggle_plus1        Báo cáo đối chiếu kinh phí rút và chi thực chi theo MLNS

Giả sử: Cuối kỳ, đơn vị thực hiện in báo cáo để theo dõi tình hình sử dụng nguồn kinh phí thực chi trong kỳ anh/chị thực hiện như sau:

Vào Báo cáo\Báo cáo khác\Đối chiếu kinh phí rút và chi thực chi theo MLNS.

Trên màn hình Tham số báo cáo: chọn Kỳ báo cáo, Nguồn, Chương, Khoản,...

Trường hợp 1: Tích chọn Chỉ hiển thị số rút chưa chi hết

R24.2_Anh15

Nhấn Đồng ý.

R24.2_Anh11

Trường hợp 2: Không tích chọn Chỉ hiển thị số rút chưa chi hết

R24.2_Anh9

Để xem chi tiết các phát sinh trên chứng từ anh/chị có thể thực hiện drilldown thông tin tiểu mục trên báo cáo để ra Sổ chi tiết đối chiếu rút và chi thực chi theo MLNS.

hmtoggle_plus1        Sổ chi tiết đối chiếu rút và chi thực chi theo MLNS

Vào Báo cáo\Báo cáo khác\Sổ chi tiết đối chiếu rút và chi thực chi theo MLNS

Trên màn hình Tham số báo cáo, chọn Kỳ báo cáo, Nguồn, Chương, Khoản,...

Trường hợp 1: Tích chọn Chỉ hiển thị số rút chưa chi hết.

R24.2_Anh13

Nhấn Đồng ý.

R24.2_Anh16

Trường hợp 2: Không tích chọn Chỉ hiển thị số rút chưa chi hết

R24.2_Anh14

Sau khi in báo cáo, anh/chị có thể kiểm tra chi tiết các chứng từ phát sinh trong kỳ:

R24.2_Anh7