4.2.3. Danh sách các chứng từ ghi tăng có số tiền khác với nguyên giá của tài sản đang khai báo

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 4. Kiểm tra Tài sản cố định > Trường hợp không kết nối với QLTS.VN > 4.2. Danh sách các chứng từ hạch toán tài sản trong kỳ có tài sản chưa phù hợp >

4.2.3. Danh sách các chứng từ ghi tăng có số tiền khác với nguyên giá của tài sản đang khai báo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Trường hợp các tài sản cố định ghi tăng có số tiền khác với nguyên giá thì chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết tại phần 4.2.3 như sau:

4.2.3. Nguyen gia khac khai bao_01

Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:

1. Nhấn vào số chứng từ trên báo cáo.

2. Nhấn Bỏ ghi\Sửa. Sửa lại số tiền nguyên giá cho đúng với số tiền khi khai báo tài sản.

3. Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời để cập nhật số tiền vào bút toán đồng thời.

4. Nhấn Cất.

4.2.3. Nguyen gia khac khai bao_02