4.2.5. Kiểm tra các kỳ chưa thực hiện về trích khấu hao TSCĐ

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 4. Kiểm tra Tài sản cố định > Trường hợp không kết nối với QLTS.VN > 4.2. Danh sách các chứng từ hạch toán tài sản trong kỳ có tài sản chưa phù hợp >

4.2.5. Kiểm tra các kỳ chưa thực hiện về trích khấu hao TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nếu có tài sản trích khấu hao thì Báo cáo sẽ chỉ ra các tháng, các quý chưa trích khấu hao như sau:

Nếu TSCĐ được khai báo trích khấu hao theo tháng

4.2.5. Trich khau hao_01

Nếu TSCĐ được khai báo trích khấu hao theo quý

4.2.5. Trich khau hao_04

Lưu ý: Trường hợp đơn vị có tài sản không cần phải trích khấu hao và cũng không có chứng từ trích khấu hao thì chương trình vẫn hiển thị thông báo các tháng chưa trích khấu hao.