4.2.6. Kiểm tra tính hao mòn TSCĐ

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 4. Kiểm tra Tài sản cố định > Trường hợp không kết nối với QLTS.VN > 4.2. Danh sách các chứng từ hạch toán tài sản trong kỳ có tài sản chưa phù hợp >

4.2.6. Kiểm tra tính hao mòn TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trường hợp đơn vị chưa thực hiện tính hao mòn thì báo cáo sẽ hiển thị như sau:

4.2.6. Tinh hao mon_01

Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:

1. Vào phân hệ Tài sản cố định\Tính hao mòn.

2. Phần mềm tự thực hiện tính hao mòn cho các tài sản.

4.2.6. Tinh hao mon_02

3. Nhấn Cất.