4.2.4. Chứng từ đánh giá lại TSCĐ hạch toán số tiền không khớp với số tiền điều chỉnh nguyên giá hoặc hao mòn/khấu hao luỹ kế của TSCĐ dẫn đến sai lệch số liệu giữa Sổ cái và Sổ TSCĐ

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 4. Kiểm tra Tài sản cố định > Trường hợp không kết nối với QLTS.VN > 4.2. Danh sách các chứng từ hạch toán tài sản trong kỳ có tài sản chưa phù hợp >

4.2.4. Chứng từ đánh giá lại TSCĐ hạch toán số tiền không khớp với số tiền điều chỉnh nguyên giá hoặc hao mòn/khấu hao luỹ kế của TSCĐ dẫn đến sai lệch số liệu giữa Sổ cái và Sổ TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Trường hợp chứng từ đánh giá lại TSCĐ hạch toán số tiền không khớp với số tiền thì chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết tại phần 4.2.4 như sau:

4.2.4. Danh gia lai_01 new

Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:

1. Nhấn vào số chứng từ trên báo cáo, nhấn Bỏ ghi\Sửa.

2. Chọn tab Hạch toán, sửa lại số tiền điều chỉnh cho khớp với thông tin tại tab Thông tin điều chỉnh.

3. Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời để phần mềm lấy thông tin hạch toán đồng thời khớp với thông tin Hạch toán.

4. Nhấn Cất.

4.2.4. Danh gia lai_02