Vật tư hàng hoá có số lượng âm hoặc giá trị âm

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 3. Kiểm tra Vật tư hàng hoá >

Vật tư hàng hoá có số lượng âm hoặc giá trị âm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Hướng dẫn:

Trường hợp VTHH tồn có số lượng âm hoặc giá trị âm thì báo cáo sẽ hiển thị tại phần 3.2 với các nội dung sau:

3. Kiem tra VTHH_04

Các nguyên nhân thường gặp dẫn đến sai sót:

hmtoggle_plus1Nguyên nhân 1: Xuất chọn nhầm kho, xuất nhập sai số lượng xuất, nhập thiếu phiếu nhập

Mô tả: Dữ liệu đang cho phép xuất quá số lượng tồn, nên nếu xuất quá số lượng tồn khì khi xuất kho chương trình sẽ không cảnh báo khi xuất âm kho. Vì vậy cuối kỳ trên báo cáo kho số lượng âm và giá trị âm.

Hướng dẫn xử lý:

1. Bước 1: Vào Hệ thống\Tùy chọn\Quản lý kho, bỏ chọn Cho phép xuất quá số lượng tồn.

3. Kiem tra VTHH_05

2. Bước 2: Bảo trì cơ sở dữ liệu để chương trình kiểm tra chứng từ đang bị xuất âm và thông báo kết quả. Kế toán kiểm tra, sửa lại các chứng từ xuất âm đảm bảo không còn xuất âm. Cụ thể đến cuối kỳ tính giá số lượng >=0. Các thao tác bảo trì dữ liệu xem tại đây.

3. Bước 3: Vào phân hệ Vật tư hàng hoá\Tính lại giá xuất kho để tính lại giá xuất kho. Nếu dữ liệu có nhiều chứng từ phát sinh liên quan đến kho thì nên tính giá theo tháng và tính từng tháng một. Các thao tác tính giá xuất kho xem tại đây.

hmtoggle_plus1Với đơn vị áp dụng phương pháp bình quân cuối kỳ đang tính giá chung trên tất cả các kho nên dẫn đến kho bị âm, kho bị dương

Mô tả: Với các đơn vị áp dụng phương pháp tính giá bình quân cuối kỳ, tính giá từng kho nhưng thực tế lại đang tính giá chung trên toàn bộ tất cả các kho nên dẫn đến kho thì có giá trị âm, kho lại có giá trị dương.

Hướng dẫn xử lý:

1. Bước 1: Vào Hệ thống\Tùy chọn\Quản lý kho, tích chọn Tính giá xuất kho theo từng kho.

HDBCQT_Buoc3_3_VTHH_01

2. Bước 2: Bảo trì cơ sở dữ liệu. Các thao tác bảo trì dữ liệu xem tại đây.

3. Bước 3: Vào phân hệ Vật tư hàng hoá\Tính lại giá xuất kho để tính lại giá xuất kho cho các kho. Các thao tác tính giá xuất kho xem tại đây.