4.2.2. Danh sách tài sản mua mới đã khai báo nhưng quên chưa ghi tăng nên không hiển thị trên Sổ cái và Sổ TSCĐ

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 4. Kiểm tra Tài sản cố định > Trường hợp không kết nối với QLTS.VN > 4.2. Danh sách các chứng từ hạch toán tài sản trong kỳ có tài sản chưa phù hợp >

4.2.2. Danh sách tài sản mua mới đã khai báo nhưng quên chưa ghi tăng nên không hiển thị trên Sổ cái và Sổ TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Trường hợp các tài sản cố định mua mới đã khai báo nhưng quên chưa ghi tăng nên không hiển thị trên Sổ cái và Sổ TSCĐ thì chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết tại phần 4.2.2 như sau:

4.2.2. Mua moi quen ghi tang_01

Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:

1. Vào phân hệ Tài sản cố định\Mua và ghi tăng TSCĐ, chọn hình thức mua và ghi tăng để ghi tăng bù cho các TSCĐ được chỉ ra trên báo cáo.

Ví dụ Chuyển khoản kho bạc mua Máy photocopy như sau:

4.2.2. Mua moi quen ghi tang_02

Xem thêm hướng dẫn ghi tăng TSCĐ tại đây