4.1. Chênh lệch số dư đầu năm tài khoản nguyên giá, hao mòn luỹ kế với số tiền theo dõi trên Danh sách TSCĐ

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 4. Kiểm tra Tài sản cố định > Trường hợp không kết nối với QLTS.VN >

4.1. Chênh lệch số dư đầu năm tài khoản nguyên giá, hao mòn luỹ kế với số tiền theo dõi trên Danh sách TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Trường hợp có chênh lệch giữa nguyên giá trên các TK 211, 213, 214 với số tiền theo dõi trên Danh sách TSCĐ thì chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết tại phần 4.1 như sau:

4.1 Lech so du dau nam_01

Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:

1. Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

2. Kích đúp chuột vào các TK có sai sót (211, 213, 214) để sửa lại số dư cho đúng.

4.1 Lech so du dau nam_02

3. Nhấn Cất.