4.2. Danh sách các chứng từ hạch toán tài sản trong kỳ có tài sản chưa phù hợp

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 4. Kiểm tra Tài sản cố định > Trường hợp không kết nối với QLTS.VN >

4.2. Danh sách các chứng từ hạch toán tài sản trong kỳ có tài sản chưa phù hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

4.2.1. Danh sách các chứng từ hạch toán tăng/giảm hoặc trích khấu hao/hao mòn TSCĐ nhưng không chi tiết theo TSCĐ nên không hiển thị trên Sổ TSCĐ

4.2.2. Danh sách tài sản mua mới đã khai báo nhưng quên chưa ghi tăng nên không hiển thị trên Sổ cái và Sổ TSCĐ

4.2.3. Danh sách các chứng từ ghi tăng có số tiền khác với nguyên giá của tài sản đang khai báo

4.2.4. Chứng từ đánh giá lại TSCĐ hạch toán số tiền không khớp với số tiền điều chỉnh nguyên giá hoặc hao mòn/khấu hao luỹ kế của TSCĐ dẫn đến sai lệch số liệu giữa Sổ cái và Sổ TSCĐ

4.2.5. Kiểm tra các kỳ chưa thực hiện về trích khấu hao TSCĐ

4.2.6. Kiểm tra tính hao mòn TSCĐ