R32

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R32

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET R32 (Phát hành ngày 15/07/2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn bị sai

2. Kế toán muốn nhanh chóng tham chiếu được chứng từ bán hàng với số hóa đơn bán ra tương ứng và ngược lại

3. Khi lập báo cáo F01-01/BCQT có bao gồm HĐ SXKD, kế toán muốn xem được chi tiết các khoản chi từ nguồn thu học phí và các nguồn thu khác

4. Khi xuất khẩu dữ liệu chứng từ C2-02a/NS để nộp trực tuyến trên trang DVC hiển thị đúng Nơi mở TK của TK nhận tiền

5. Xem hóa đơn trường hợp có số dòng dài hơn 1 trang cho Hóa đơn điện tử

6. Đáp ứng được việc sửa hóa đơn mẫu nhiều thuế suất cho cả hóa đơn điện tử và hóa đơn tự in, đặt in