Khi xuất khẩu dữ liệu chứng từ C2-02a/NS để nộp trực tuyến trên trang DVC hiển thị đúng Nơi mở TK của TK nhận tiền

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R32 >

Khi xuất khẩu dữ liệu chứng từ C2-02a/NS để nộp trực tuyến trên trang DVC hiển thị đúng Nơi mở TK của TK nhận tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Khi xuất khẩu dữ liệu chứng từ C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách theo TT 77/2017/TT-BTC để nộp trực tuyến trên trang cổng thông tin Kho bạc nhà nước (DVC), phần mềm hiển thị đúng thông tin nơi mở tài khoản (tại ngân hàng hay tại KBNN) của tài khoản nhận tiền để giảm thời gian thao tác của kế toán.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R32, khi xuất khẩu chứng từ C2-02a/NS để nộp trực tuyến trên trang DVC và nhập khẩu vào kế toán phải lựa chọn lại cho đúng thông tin Thanh toán tại (chọn lại về giá trị Ngân hàng) dẫn đến mất nhiều thời gian và thao tác.

Kể từ phiên bản R32, khi xuất khẩu dữ liệu chứng từ kho bạc để nộp trực tuyến trên cổng thông tin Kho bạc nhà nước (DVC) sẽ hiển thị thông tin nơi mở tài khoản tại ngân hàng của tài khoản nhận tiền.

Các chứng từ mặc định thông tin nơi mở tài khoản (tại ngân hàng/tại KBNN):

oC2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (TT 77/2017/TT-BTC)

oC2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (TT 77/2017/TT-BTC)

oC3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (TT 77/2017/TT-BTC)

oC4-02a/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (TT 77/2017/TT-BTC)

oC4-02b/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (Mẫu ngoại tệ) (TT 77/2017/TT-BTC)

oC4-02c/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (TT 77/2017/TT-BTC)

Xem thêm hướng dẫn xuất khẩu chứng từ để kết nối đến kho bạc nhà nước tại đây.