Xem hóa đơn trường hợp có số dòng dài hơn 1 trang cho Hóa đơn điện tử

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R32 >

Xem hóa đơn trường hợp có số dòng dài hơn 1 trang cho Hóa đơn điện tử

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp Kế toán lập và phát hành được hóa đơn điện tử có số dòng hiển thị hàng hóa, dịch vụ dài hơn 1 trang theo đúng quy định của cơ quan thuế về hóa đơn điện tử.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R31, hóa đơn điện tử có số dòng hiển thị hàng hóa, dịch vụ vượt quá 1 trang thì được hiển thị trên nhiều trang.

LƯU Ý: Chỉ đáp ứng với các hóa đơn được khởi tạo từ phiên bản R32 trở đi.

1. Khởi tạo mẫu hóa đơn

Xem hướng dẫn chi tiết khởi tạo mẫu hóa đơn tại đây.

2. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Xem hướng dẫn chi tiết thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại đây.

3. Lập hóa đơn phát sinh trong kỳ tại tab Hóa đơn nhấn Thêm.

Xem thêm các bước hướng dẫn chi tiết lập hóa đơn tại đây.

4. Sau khi lập xong hóa đơn, nhấn Xem hóa đơn, chọn mẫu đã thông báo.

R32.1_in hoa don nhieu trang_03

5. Phần mềm hiển thị ra hóa đơn nhiều trang như sau:

R32.1_in hoa don nhieu trang_04