Kế toán muốn hiển thị được thông tin Nguyên giá trong phần 4. Tài sản cố định trên B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R33 >

Kế toán muốn hiển thị được thông tin Nguyên giá trong phần 4. Tài sản cố định trên B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kế toán muốn hiển thị được thông tin Nguyên giá trong phần 4. Tài sản cố định trên báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính để tổng hợp đúng báo cáo theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R33, Phần thuyết minh phần 4. Tài sản cố định - Báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính đang không lấy lên số liệu chỉ tiêu Nguyên giá dẫn đến đơn vị cấp trên không tổng hợp được số liệu của chỉ tiêu tương ứng để hiển thị lên báo cáo B04/BCTC-TH.

Kể từ phiên bản R33, khi lập/in báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính, chương trình sẽ hiển thị thông tin Nguyên giá trong phần 4. Tài sản cố định để tổng hợp báo cáo đúng theo quy định.

Để lập báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính, thực hiện như sau:

oVào phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo\Lập báo cáo tài chính.

o Chọn báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính.

=> Phần mềm lấy lên thông tin Nguyên giá TSCĐ tại phần 3. Mục III (4-6).

o Nhấn Cất.

R33.5_B04_01

o Nhấn In để in báo cáo.

R33.5_B04_03

Ngoài ra, anh/chị còn in được báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính tại menu Báo cáo\Báo cáo tài chính. Tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập.

R33.5_B04_02

Lưu ý: Nếu không lập báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính trước thì anh/chị vẫn in được báo cáo bằng cách:

oVào menu Báo cáo\Báo cáo tài chính\B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính.

o Không tích chọn Lấy dữ liệu báo cáo tài chính đã lập.

R33.5_B04_04