Lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn bị sai

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R32 >

Lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn bị sai

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Đáp ứng nghiệp vụ hóa đơn điện tử đã phát hành và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì có thể lập hóa đơn điều chỉnh theo đúng quy định của cơ quan thuế.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R32, phần mềm cho phép lập hóa đơn điều chỉnh.

Các trường hợp phải lập hóa đơn điều chỉnh gồm:

oTrường hợp điều chỉnh thông tin chung gồm các điều chỉnh về MST của người mua, mặt hàng, dịch vụ (như mã hàng, tên hàng, ĐVT), sai kỳ/tháng trên hóa đơn => Lập hóa đơn điều chỉnh bổ sung thông tin, và hóa đơn này không kê khai lên Bảng kê thuế bán ra.

oTrường hợp điều chỉnh các thông tin giá trị tiền trên hóa đơn:

Trường hợp Điều chỉnh tăng tiền hàng (Thành tiền), tăng thuế GTGT (Tiền thuế) => Lập hóa đơn điều chỉnh tăng và chỉ ghi số tiền muốn điều chỉnh tăng (gồm đơn giá, thành tiền, tiền thuế).

Trường hợp Điều chỉnh giảm tổng tiền hàng (thành tiền), giảm tiền thuế, giảm chiết khấu do giảm thuế suất, đơn giá, chiết khấu=> Lập hóa đơn điều chỉnh giảm và hóa đơn điều chỉnh giảm không được ghi số âm (-).

Các bước lập hóa đơn điều chỉnh như sau:

1. Sau khi hóa đơn đã được lập và Phát hành sau đó phát hiện sai sót thì vào phân hệ Hóa đơn, chọn tab Hóa đơn. Nhấn Thêm\Hóa đơn điều chỉnh hoặc chọn Hóa đơn điều chỉnh bên thanh công cụ bên trái.

2. Chọn hóa đơn cần điều chỉnh:

12. Lap HD dieu chinh_02

3. Phần mềm sẽ lấy 1 số thông tin của hóa đơn gốc lên hóa đơn điều chỉnh như Khách hàng, Địa chỉ, Mã số thuế, Hình thức thanh toán. Đồng thời hiển thị dòng "Điều chỉnh cho hóa đơn số..., ngày..., mẫu số..., ký hiệu,..." để anh/chị biết.

4. Anh/chị chọn điều chỉnh theo 1 trong 3 hình thức sau:

Điều chỉnh tăng (số lượng, đơn giá, thuế suất):

12. Lap HD dieu chinh_04

Điều chỉnh giảm (số lượng, đơn giá, thuế suất):

12. Lap HD dieu chinh_07

Điều chỉnh thay đổi thông tin (Mã số thuế, mã và tên hàng hóa, dịch vụ):

12. Lap HD dieu chinh_08

5. Sau khi lập xong hóa đơn điều chỉnh, có thể lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn, phát hành và gửi hóa đơn điện tử cho người mua.

Xem hướng dẫn chi tiết cách lập hóa đơn điều chỉnh tại đây.