Bổ sung báo cáo F01-01/BCQT (đặc thù Sở giáo dục Hải Dương)

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R32 >

Bổ sung báo cáo F01-01/BCQT (đặc thù Sở giáo dục Hải Dương)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Giúp kế toán Sở giáo dục Hải Dương xem được chi tiết các khoản chi từ nguồn thu học phí và từ các nguồn thu khác khi lập báo cáo F01-01/BCQT có bao gồm HĐ SXKD để báo cáo và quyết toán kinh phí tại đơn vị gồm chi từ nguồn kinh phí ngân sách, chi từ nguồn viện trợ, vay nợ, chi từ nguồn thu học phí và chi từ các nguồn thu khác theo yêu cầu của đơn vị cấp trên (đặc thù Sở giáo dục Hải Dương).

2. Chi tiết thay đổi

Để sử dụng được báo cáo F01-01/BCQT có bao gồm hoạt động SXKD đặc thù Sở giáo dục Hải Dương anh/chị thực hiện theo các bước sau:

hmtoggle_plus1        Bước 1: Thêm đặc thù Sở giáo dục Hải Dương

Khi tạo mới dữ liệu kế toán, tại Bước 4. Tùy chọn nghiệp vụ, chương trình bổ sung thêm thông tin Đặc thù nghiệp vụ bao gồm nghiệp vụ Sở Giáo Dục Hải Dương.

R32.4_SGD Hai Duong_00

Hoặc với những đơn vị đã sử dụng phần mềm Mimosa và muốn thêm đặc thù Sở giáo dục Hải Dương thì thực hiện như sau:

1. Vào Hệ thống\Tính năng bổ sung.

2. Nhấn vào biểu tượng thư mục để chọn file đặc thù SoGiaoDucHaiDuong.msa trong thư mục AddOn files.

R32.4_SGD Hai Duong_02

3. Phần mềm thêm đặc thù Sở Hải Dương thành công.

R32.4_SGD Hai Duong_05

Xem thêm hướng dẫn thêm đặc thù Sở giáo dục Hải Dương tại đây.

hmtoggle_plus1        Bước 2: Khai báo các phát sinh tại đơn vị

1. Đơn vị khai báo các phát sinh tại đơn vị để phục vụ cho việc in báo cáo F01-01/BCQT.

hmtoggle_plus1        Bước 3: In báo cáo F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại

1. Vào menu Báo cáo\Đặc thù Sở giáo dục Hải Dương\Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

2. Trên tham số báo cáo:

Chọn kỳ báo cáo, nguồn, chương, khoản cần in báo cáo.

Tích chọn Bao gồm số liệu hoạt động SXKD.

R32.4_SGD Hai Duong_07

3. Nhấn Đồng ý. Phần mềm sẽ in báo cáo chi tiết các khoản chi từ nguồn thu học phí và các nguồn thu khác:

R32.4_SGD Hai Duong_08

hmtoggle_plus1        Bước 4: Xuất khẩu báo cáo nộp đơn vị cấp trên

1. Vào Tệp\Xuất khẩu báo cáo tài chính.

2. Phần mềm mặc định tích chọn các báo cáo cần xuất khẩu trong đó có Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại (đặc thù Sở giáo dục Hải Dương).

R32.4_SGD Hai Duong_10

3. Có thể nhấn Tùy chọn xuất khẩu để tùy chọn có xuất khẩu báo cáo Bao gồm số liệu hoạt động SXKD hay không.

R32.4_SGD Hai Duong_13

4. Nhấn Đồng ý. Anh/chị đối chiếu danh mục nguồn của đơn vị đã khớp với danh mục nguồn của đơn vị cấp trên hay không.

5. Nhấn Tiếp tục để thực hiện xuất khẩu.

R32.4_SGD Hai Duong_11