Kế toán muốn nhanh chóng biết được chứng từ bán hàng lập từ những hóa đơn bán ra tương ứng và ngược lại

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R32 >

Kế toán muốn nhanh chóng biết được chứng từ bán hàng lập từ những hóa đơn bán ra tương ứng và ngược lại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp Kế toán nhanh chóng nhận biết chứng từ bán hàng được lập từ các hóa đơn nào hoặc nhận biết hóa đơn này được lập từ những chứng từ bán hàng nào để giảm thời gian kiểm tra, đối chiếu chứng từ khi có nhu cầu.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R32, phần mềm có đáp ứng các tiện ích gồm: tiện ích sinh chứng từ bán hàng từ 1 hoặc nhiều hóa đơn; tiện ích sinh hóa đơn từ 1 hoặc nhiều chứng từ bán hàng. Tuy nhiên, khi có nhu cầu kiểm tra, đối chiếu chứng từ gốc thì kế toán chưa thể nhanh chóng nhận biết được chứng từ bán hàng này được sinh từ những hóa đơn nào hoặc hóa đơn này được lập dựa trên các chứng từ bán hàng nào.

Kể từ phiên bản R32, sau khi lập hóa đơn từ 1 hoặc nhiều chứng từ bán hàng hay lập chứng từ bán hàng từ 1 hoặc nhiều hóa đơn, kế toán có thể in báo cáo Đối chiếu chi tiết chứng từ bán hàng và hóa đơn để tham chiếu được chứng từ bán hàng với số hóa đơn bán ra tương ứng và ngược lại.

Cụ thể như sau:

o Vào menu Báo cáo\Hóa đơn\Đối chiếu chi tiết chứng từ bán hàng và hóa đơn.

oTrên tham số báo cáo:

Chọn kỳ báo cáo.

Tích chọn các khách hàng cần xem báo cáo hoặc tích chọn Tất cả khách hàng để xem báo cáo.

Có thể tích chọn Chỉ hiển thị các chứng từ chênh lệch => phần mềm chỉ lấy lên báo cáo các chứng từ có chênh lệch giữa chứng từ bán hàng và hóa đơn.

R32.3_bao cao hoa don_01

o Nhấn Đồng ý. Phần mềm lấy lên báo cáo theo từng khách hàng được chọn trên tham số.

o Nhấn vào Số CT để xem chi tiết chứng từ bán hàng, nhấn vào Số HĐ để xem chi tiết hóa đơn.

o Nếu có chênh lệch giữa chứng từ bán hàng và hóa đơn sẽ hiển thị ở cột Chênh lệch giữa chứng từ bán hàng và hóa đơn để kế toán dễ dàng theo dõi và quản lý.

R32.3_bao cao hoa don_02