Đáp ứng được việc sửa hóa đơn mẫu nhiều thuế suất cho cả hóa đơn điện tử và hóa đơn tự in, đặt in

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R32 >

Đáp ứng được việc sửa hóa đơn mẫu nhiều thuế suất cho cả hóa đơn điện tử và hóa đơn tự in, đặt in

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Giúp kế toán nhanh chóng lập được hóa đơn có nhiều thuế suất để đáp ứng nhu cầu xuất hóa đơn cho khách hàng trong trường hợp chứng từ bán hàng có nhiều mức thuế suất khác nhau.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R32, Trên hóa đơn phần mềm chỉ hiển thị thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ khi chứng từ bán hàng có nhiều thuế suất.

Kể từ phiên bản R32, phần mềm hiển thị chính xác thông tin thuế suất thuế GTGT tương ứng với từng hàng hóa, dịch vụ và tổng hợp được số tiền hàng hóa, dịch vụ theo từng mức thuế suất.

Cụ thể như sau:

hmtoggle_plus1        Hóa đơn điện tử

Để sửa được mẫu nhiều thuế suất, thực hiện như sau:

Bước 1: Khởi tạo mẫu hóa đơn GTGT.

Xem hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn tại đây.

R32.5_thue suat chi tiet_CTBH_03_KTM

Bước 2: Sửa mẫu hóa đơn

Trên mẫu hóa đơn, nhấn Xem mẫu.

Nhấn Sửa mẫu.

Tại phần DataSources\Data. Khi sửa mẫu thông tin Tỷ lệ thuế suất chi tiết sẽ được lấy từ trường VATRate, còn thông tin Số tiền thuế suất chi tiết sẽ được lấy từ trường VATAmountOC.

R32.5_thue suat chi tiet_CTBH_03_KTM_SM

Lưu mẫu vừa sửa lại.

Bước 3: Thông báo phát hành hóa đơn cho mẫu vừa sửa

Xem hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn tại đây.

R32.5_thue suat chi tiet_CTBH_04_TBPH

Bước 4: Lập hóa đơn

Xem hướng dẫn lập hóa đơn tại đây.

R32.5_thue suat chi tiet_CTBH_05_HD

Bước 4: Xem hóa đơn

Nhấn Phát hành hóa đơn trên thanh công cụ.

Chọn Tên mẫu hóa đơn là mẫu hóa đơn vừa được sửa mẫu.

R32.5_thue suat chi tiet_CTBH_06_PHHD

Nhấn Xem hóa đơn. Phần mềm hiển thị đúng các dòng thuế suất chi tiết và tổng thuế suất cho hóa đơn vừa lập.

R32.5_thue suat chi tiet_CTBH_07_XEM HD

hmtoggle_plus1        Hóa đơn tự in, đặt in

Bước 1: In hóa đơn GTGT

Trên màn hình hóa đơn hoặc chứng từ bán hàng, nhấn In chọn in Hóa đơn GTGT mẫu đặt in hoặc tự in.

R32.5_thue suat chi tiet_tuin dat in_02

Bước 2: Sửa mẫu hóa đơn

Nhấn Sửa mẫu.

R32.5_thue suat chi tiet_tuin dat in_03

Tại phần DataSources\Data. Khi sửa mẫu thông tin Tỷ lệ thuế suất chi tiết sẽ được lấy từ trường TaxRateDetail, còn thông tin Số tiền thuế suất chi tiết sẽ được lấy từ trường TextAmount.

R32.5_thue suat chi tiet_tuin dat in_04

Bước 2: Thực hiện in hóa đơn GTGT.

Phần mềm sẽ lấy lên chi tiết thuế suất như anh chị đã sửa mẫu.

R32.5_thue suat chi tiet_tuin dat in_05