R25

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R25

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Đối với các báo cáo phát sinh số tiền lớn (khoảng trăm tỷ), kế toán muốn hiển thị đủ số liệu phát sinh, không bị tràn ô hoặc xuống dòng để giảm thời gian căn chỉnh báo cáo khi in

Khi xem các báo cáo B01/BCQT, F01-01/BCQT, F01-01/BCQT theo nguồn, kế toán muốn tiêu đề báo cáo hiển thị tên nguồn chọn in báo cáo tương ứng để dễ dàng quản lý

Kế toán muốn xem và in được các báo cáo đặc thù Chủ đầu tư không thành lập BQLDA theo quy định để phục vụ nhu cầu nộp báo cáo quyết toán cuối năm

Khách hàng mong muốn xem được báo cáo Tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị ghi thu ghi chi để báo cáo lên cấp trên

Trường hợp kỳ báo cáo không có số dư và không phát sinh số liệu, kế toán muốn xem được số phát sinh lũy kế đầu năm trên Sổ chi tiết tiền mặt để nhanh chóng đối chiếu chéo sổ sách theo quy định

Xuất khẩu chứng từ bán hàng từ phần mềm Mimosa nhập khẩu vào phần mềm MeInvoice để xuất hóa đơn