Trường hợp kỳ báo cáo không có số dư và không phát sinh số liệu, kế toán muốn xem được số phát sinh lũy kế đầu năm trên Sổ chi tiết tiền mặt để nhanh chóng đối chiếu chéo sổ sách theo quy định

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R25 >

Trường hợp kỳ báo cáo không có số dư và không phát sinh số liệu, kế toán muốn xem được số phát sinh lũy kế đầu năm trên Sổ chi tiết tiền mặt để nhanh chóng đối chiếu chéo sổ sách theo quy định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R25, phần mềm cho phép kế toán in được Sổ chi tiết tiền mặt khi các tháng trước có phát sinh nhưng tháng này không còn dư đầu kỳ và không có phát sinh, để đáp ứng nhu cầu đối chiếu số liệu với các bên theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R25, khi in sổ chi tiết tiền mặt của những tháng không có số dư đầu kỳ, không có phát sinh (nhưng tháng liền trước có phát sinh) thì phần mềm đang không lấy lên số liệu. Vì vậy chưa đáp ứng được nhu cầu đối chiếu số liệu của đơn vị.

Kể từ phiên bản R25, nếu các tháng trước có phát sinh nhưng tháng này không còn dư đầu kỳ và không có phát sinh, kế toán in được Sổ chi tiết tiền mặt của tháng tương ứng.

Ví dụ đơn vị có phát sinh một số nghiệp vụ như sau:

o Số dư đầu kỳ của TK 1111: 2.500.000 đồng

o Ngày 02/01/2019 rút dự toán về nhập quỹ tiền mặt, Số tiền: 2.000.000

o Ngày 04/01/2019 trả tiền nhà cung cấp, Số tiền: 4.500.000

o Tháng 2/2019, đơn vị in báo cáo Sổ chi tiết tiền mặt:

Vào Báo cáo\Tiền mặt\S11-H: Sổ quỹ tiền mặt (Sổ chi tiết tiền mặt).

Khai báo tham số báo cáo: chọn kỳ báo cáo là Tháng 2.

R25.5_anh 01

Nhấn Đồng ý. Phần mềm hiển thị số liệu phát sinh tại dòng Cộng lũy kế từ đầu năm của tháng không có phát sinh và không có tồn quỹ đầu tháng.

R25.5_anh 02